Komisár pre zdravotne postihnutých má od apríla silnejšie kompetencie

(TASR) – Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím získal viac právomocí v oblasti zdravotníctva. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá v piatok nadobudla účinnosť. Komisár môže po novom nahliadať do zdravotnej dokumentácie osoby so zdravotným postihnutím pri posudzovaní a monitorovaní dodržiavania jej práv, napríklad pri hospitalizácii či spôsobe výkonu liečby.

Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky bude môcť získať komisár na účel posudzovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a pri monitorovaní dodržiavania jej práv. Rovnako tak bude môcť urobiť lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológovia so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorých poverí komisár.

Komisár či poverená osoba môžu do spisu nahliadnuť len v rozsahu nevyhnutnom na posudzovanie dodržiavania práv tejto osoby a na monitorovanie ich dodržiavania. Pred nahliadnutím do spisu o tom bude musieť informovať osobu so zdravotným postihnutím. Tá by mu mala poskytnúť informovaný súhlas, ak na to však nie je spôsobilá, komisár sa má obrátiť na jej zákonného zástupcu.

Osoba so zdravotným postihnutím bude môcť v zmysle právnej úpravy aj zakázať nahliadanie do zdravotnej dokumentácie komisárovi aj ním poverenej osobe. Zákaz musí byť však vyhotovený písomne a podpísaný touto osobou, ak na to nie je spôsobilá, tak jej zákonným zástupcom. Tento zákaz môže osoba či jej zástupca kedykoľvek odvolať.

Novelizácia má odstrániť prekážku v činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v oblasti zdravotníctva a umožniť mu overiť, či u týchto osôb nedochádza k porušovaniu ich práv. Autori novely tvrdia, že zdravotná dokumentácia obsahuje údaje relevantné na posudzovanie podnetov týkajúcich sa tzv. kvantity poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Napríklad ide o súhlas osoby s hospitalizáciou, liečbou, záznamy o použití obmedzovacích prostriedkov, záznamy o evidencii pitného režimu klientov, ako aj podmienky v zariadeniach. Upozornili však, že komisár nie je oprávnený posudzovať podnety namietajúce tzv. kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čiže konkrétne úkony vykonané lekárom, ako napríklad stanovenie diagnózy, stanovenie liečby či predpísanie konkrétneho lieku.

luc sum tur

 

Autor: TASR

Pridaj komentár