NRSR: Plénum odobrilo legislatívu o genetických technológiách a GMO

(TASR) – Parlament v stredu odobril novú legislatívu prinášajúcu zmeny v zákone o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GMO), a v zákone o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe. Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z marca 2015. Týka sa možnosti členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na ich území.

Preberaná smernica obsahuje dva postupy obmedzenia alebo zákazu. Prvý je podľa slov predkladateľov formálny časovo obmedzený postup vo fáze rozhodovania o vydaní súhlasu na úrovni EÚ po štádiu vydania hodnotiacej správy alebo stanoviska Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. Vtedy by mohlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požiadať prostredníctvom Komisie žiadateľa o vydanie súhlasu na uvedenie na trh konkrétneho geneticky modifikovaného organizmu na účely pestovania o úpravu geografického rozsahu jeho žiadosti a vyňatie územia SR.

Druhý postup na obmedzenie alebo zákaz pestovania sa vzťahuje na už povolený geneticky modifikovaný organizmus na účel pestovania. Musí byť odôvodnený, primeraný a nediskriminačný a založený na závažných dôvodoch súvisiacich s cieľmi politiky životného prostredia, územným plánovaním, využívaním pôdy, sociálno-ekonomickými vplyvmi, dôvodmi predchádzania prítomnosti geneticky modifikovaného materiálu v iných produktoch bez toho, aby boli dotknuté opatrenia koexistencie, cieľmi poľnohospodárskej politiky a verejnou politikou.

Nová legislatíva tiež hovorí, že opatrenia založené na základe dôvodov verejnej politiky nemôžu byť použité samostatne a musia byť prijaté aj na základe iných vymenovaných dôvodov a opatrenia nesmú byť v žiadnom prípade v rozpore s posúdením environmentálnych rizík. Druhý odôvodnený postup sa navrhuje vykonávať na národnej úrovni nariadením vlády SR.

S cieľom zníženia administratívnej záťaže sa má odstrániť predkladanie listín, údaje z ktorých môže správny orgán získať z informačných systémov verejnej správy. Upraviť sa majú aj ustanovenia o preukazovaní bezúhonnosti zahraničnej osoby. Odstrániť sa majú aj zistené nedostatky v úprave konaní o vydanie rozhodnutí na používanie genetických technológií a GMO.

Transpozícia smernice je pre členské štáty dobrovoľná a lehota na transpozíciu smernice sa neustanovila.

Nová legislatíva má byť účinná dňom vyhlásenia.

luc sum mia

 

Autor: TASR

Pridaj komentár