Trnava: Zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora

(TASR) – Poslanci trnavského mestského zastupiteľstva na svojom štvrtkovom mimoriadnom online zasadnutí zrušili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb. Vyhoveli tak protestu prokurátora, ktorý namietal viaceré jeho ustanovenia ako nezákonné. Nové VZN k danej problematike bude poslanecký zbor prerokovávať na riadnej schôdzi koncom apríla.

Prokurátor vo svojom proteste ako potrebné zosúladiť s platnou legislatívou videl viaceré časti VZN, počnúc základnými pojmami, základnými povinnosťami, cez kontrolnú činnosť až po sankcie. Niektoré pojmy boli vo VZN podľa neho definované zmätočne, niektoré nesprávne aplikované. Aplikovaním mohlo pre nejasnosť prichádzať napríklad k obmedzeniu výkonu podnikateľskej činnosti. Kontrola dodržiavania VZN bola nad rámec určená aj poslancom a povereným zamestnancom mesta a ukladanie pokút zákon neukladá ako možnosť, ale ako povinnosť.

Poslanci na rokovaní schválili s platnosťou od 1. mája vznik Mestského kultúrneho strediska a súvisiace organizačné a procesné zmeny na úrovni mesta a mestských organizácií. V danej súvislosti bola Správa kultúrnych a športových zariadení premenovaná na Mestské služby mesta Trnava a bolo upravené portfólio jej pôsobnosti.

don liv

 

Autor: TASR

Pridaj komentár